Happy halloween!

I enjoy dark and spooky stuff all year 'round (just look at me and it's kinda' obvious), so I don't celebrate halloween. But I do enjoy seeing "my type of stuff" in stores and pictures this time of year! Also, it's the only time during the year when people can't scream "it's not halloween" after me!
 
Let's throw in some old pictures that suits the theme!
 
Jag tycker om mörka och "läskiga" saker året runt (det är ganska uppenbart om man tittar på mig), så jag firar inte halloween. Men jag tycker om att se "min sorts grejer" i affärer och på bilder den här tiden på året! Det är också den enda tiden på året, när folk inte kan skrika "det är inte halloween" efter mig.
 
Jag slänger inte lite gamla bilder som passar temat!
 
 
 
 

TimberstoneTurnings

Today, I got my hair stick that I bought on long hair communitys swap board!
 
Idag fick jag min hårpinne, som jag köpte från long hair communitys swap board!
 
 
 
I had to try in in a lazy wrap bun and I love it!
 
Jag var tvungen att testa den i en lazy wrap bun och jag älskar den!

My new parandas

I felt a strong need to make some parandas from the green yarn today, so that I could make french braids with them.
 
Jag kände ett starkt behov av att göra parandor utav det gröna garnet idag, så att jag kunde göra inbakade flätor med dem.
 
I made them long enough to "grow into".
 
Jag gjorde dem tillräckligt långa för att "växa i".
 
 A good way to add some colour to the hair without dying it.
 
Ett bra sätt att få lite färg i håret utan att färga det.
 
 And of course some extra lenght...
 
Och såklart lite extra längd.

A trip to town and some purchases + todays style and hairstyle

 
Today, I was in town to do some shopping with a friend. We had a great time and I bought some stuff. A lot of hair stuff, but also some other things (that I didn't take a picture off).
 
Idag var jag på stan med en vän. Vi hade det trevligt och jag köpte en del grejer. En hel del hårgrejer, men också lite annat (som jag inte fotade).
 
Nautilus bun.
 
 
 
 
 • Yarn to make lots of parandas.

 • A blue scrunchie.

 • Two small invisibobbles, since the ones I have are great for one braid, but when I make two, neither three or for times around the braids are really good.

 • Some flat elastics. Though I will switch the grey ones for two more red ones. Penna bought the same package, but we forgot to change them while in town, so we'll do it another time.

 • The golden hair things looked hair friendly and sturdy, so I will try them, altough I would have preferred black ones. I will write about them when I've tried them for a while.

 • The black ones where cheap, long and looks hair friendly. I'll write about them too, when I've tried them.
 
 • Garn för att göra många parandor.

 • En blå scrunchie.

 • Två små invisibobbles, eftersom att dem jag har är perfekta för en fläta, men när jag gör två, så är varken tre eller fyra varv riktigt bra.

 • Några platta snoddar. Men de gråa ska jag byta mot två till röda. Penna köpte likadana, men vi glömde att byta med varandra när vi var i stan, så vi får göra det en annan gång.

 • De guldiga hårgrejerna såg stabila och hårvänliga ut, så jag ska testa dem, även om jag hade föredragit svarta. Jag kommer att skriva om dem när jag har testat dem ett tag.

 • De svarta var billiga, långa och såg hårvänliga ut. Jag kommer att skriva om dem också, när jag har testat dem.

This post isn't meant to be taken too serious... Or is it!?

When I tell people that I don't like go out to partys, don't drink or do much stuff that people consider to be social. They imagine that I'm sitting at home talking to my cats.
 
They're wrong! I don't have any cats! So I have to borrow others cats to talk to!
 
När jag berättar för folk att jag inte tycker om att gå på fester, inte dricker eller gör mycket saker som folk anser vara socialt. Då föreställer de sig att jag sitter hemma och pratar med mina katter.
 
De har fel! Jag har inte katter! Så jag måste låna andras katter för att prata med!
 
 
And for thoose of you that's been around for a while. It's that time of the year when I'm cat sitting this cutie (old pic). This time she's staying for three weeks. Right now she's walking around my feet to get some attention.
 
Och för er som har varit med ett tag. Det är den tiden på året när jag är kattvakt åt den här sötnosen (gammal bild). Den här gången stannar hon i tre veckor. Just nu går hon runt mina fötter för att få uppmärksamhet.

One year of growth

So yesterday I wrote about reaching tailbone. It made me look up a picture of where I was one year ago...
 
Så igår skrev jag om att jag har nått svanskotan. Det fick mig att leta upp en bild på vart jag var för ett år sedan...
 
 
Not only is it quite a bit longer, but I've also straighten up my hemline. Although you can't see it that good, because of my bun waves and standing weird...
 
Det har inte bara blivit en bra bit längre, utan jag har också fått min "hemline" rakare. Även om det inte syns så bra, p.g.a mina vågor från min knut.

Tailbone!!!

While washing my hair yesterday, I discovered that I've reached taibone lenght! Earlier, I thought that I would get there by the end of the year.
 
Next stop on my way to terminal is classic!
 
När jag tvättade mitt hår igår, så upptäckte jag att jag har nått svanskotelängt! Tidigare så trodde jag att jag skulle nå dit tills slutet utav året.
 
Nästa stopp på vägen till maxlängd är classic!
 

Todays hairstyle. 06/10-17 Knot knot knot . . . bun


Hair

My hair has outgrown my hair measuring shirt...
 
Mitt hår har växt ur min hårmätningströja...

RSS 2.0