It's autumn

 
 
 

Dress and bag

This is the dress that I made for comic con. (Of course I'll use it more than just for CC)
 
Det här är klänningen som jag sydde för comic con. (Självklart så kommer jag att använda den mer än bara till CC)
 
 
As usual I didn't really make or follow a pattern. I drew a sketch and measured a bit. The rest I made up and adjusted along the way. The design is what I had in mind though.
 
At first I planned to make it simple with just one layer of fabric. Then I thought that I wanted it more sturdy and a bit warmer, so I cut out a second layer of fabric.
 
Som vanligt så varken gjorde eller följde jag något riktigt mönster. Jag ritade upp en skiss och mätte lite. Resten hittade jag på och ändrade efter hand. Designen är dock vad jag hade planerat.
 
Först så planerade jag att göra det enkelt med bara ett lager tyg. Sedan så tänkte jag att jag villa ha den stabilare och lite varmare, så jag klippte ut ett till lager med tyg.
 
And then it happened to be, that my boyfriend changed the string on the bass and I thought "Hey! These will be good to put in the top half of the dress to make it more sturdy". 
 
Och sedan var det så att min sambo bytte strängar på basen och jag tänkte "Tjo! Dessa blir bra att sätta i överdeled på klänningen för att göra den stabilare".
 
Said and done! I cut the strings to good lenghts and used a glue gun to keep the ends together and to make them less sharp.
 
Sagt och gjort! Jag kapade av strängarna till bra längder och använde en limpistol för att hålla ihop ändarna och göra dem mindre vassa.
 
I made litte "bags" for them and hand stiched them in the middle.
 
Jag gjorde små "påsar" åt dem och handsydde fast dem i mitten.
 
I put two strings in the front (where the red meets the the black). Two in the sides (one on each side) and two in the back.
 
Jag satte två strängar fram (där det röda möter det svarta). Två på sidorna (en på varje sida) och två bak.
 
For the sleeves I used the same fabrich for the inside as I did for the front of the dress. I think that it adds a nich touch to it and I also ran out of black fabric.
 
För ärmarnas insida så använde jag samma tyg som för framsidan på klänningen. Jag tycker att det ser lite intessantare ut så och så fick jag slut på svart tyg.
 
 
I planned to use a lot of time to make the dress and ended up taking around ten times as much time... But it was worth it! I'm actually happy with it and a nice surprise was, that because of the double layer of fabric, it kept a nice round shape at the bottom without any under skirts.
 
Jag räknade med att det skulle ta mycket tid att göra klänningen och det slutade med att det tog ungefär tio gånger så mycket tid... Men det var värt det! Jag är faktiskt nöjd med den och en trevlig överraskning var att tack vare det dubbla tyglagret, så höll den en bra rund form i botten utan några underkjolar.
 
 
 
As a combination of beeing lazy and in a hurry I let the inside be jeans fabric and I made no pockets in it.
 
 
Som en kombination av lathet och att ha haft bråttom så lät jag insidan vara i jeanstyg och gjorde inga fack i den.
 
 
To make it look better, match my dress a be bit more and be more practical, I added in another layer of fabric. So now the inside is black. I also made pockets. One I made just to fit my comb. I found that I still had a few of the same buttons, that I put on the bag in 2015. So I used two on the inside.
 
För att få den att se bättre ut, matcha min klänning lite mer och vara mer praktisk, så la jag ett till lager med tyg. Så nu är insidan svart. Jag gjorde också fack. Ett gjorde jag bara för att få plats med min kam. Jag upptäckte att jag fortfarande hade samma knappar, som jag satte på väskan 2015. Så jag satte två på insidan.

Todays hairstyle. 20/09-17 Nautilus bun


Comic Con!

So as usual I ended up not taking that many pictures, but I'll upload the ones that I did take.
 
Som vanligt så tog jag inte så många bilder, men jag lägger upp dem jag tog.
 
On the train with this woman (http://finurlig.blogg.se/), who had slept for 45 minutes. And I thought that I got done with my sewing during the last minute!
 
På tåget med den här kvinnan (http://finurlig.blogg.se/), som hade sovit i 45 minuter. Och jag tyckte att jag blev klar i sista minuten med att sy!
 
 
At the trainstation we had some Starbucks while Penna braided Puccas hair. 
 
På tågstationen drack vi lite Starbucks medans Penna flätade Puccas hår.
 
I was the one who had promised to braid Puccas hair, but since Penna is the braid master and I failed at hiding the paranda knot, I forced her to do it. I'm a mean person!
 
Egentligen så var det jag som hade lovat att fläta Pucca hår, men eftersom att Penna är flätmästaren och jag misslyckades med att gömma parandaknuten, så tvingade jag henne att göra det. Jag är en elak människa!
 
 
 
She likes pillows...
 
Hon gillar kuddar...

When you're too cheap to buy an autograph. Just stalk the celebrity from a distance... And for thoose of you who doesn't know who he is: go watch some Game of Thrones right now!
 
När du är för snål för att köpa en autograf. Förfölj känidisen på håll... Och för er som inte vet vem han är: gå genast och titta på lite Game of Thrones!
 
 
 
She loves her new bag.
 
Hon älskar sin nya väska.
 
After we where done, we went to find something to eat/drink and I actually found a smoothie that I could drink! It also tasted good!
 
Efter att vi var klara, så gick vi för att hitta någonting att äta/dricka och jag hittade faktiskt en smoothie som jag kunde dricka! Den smakade gott också!
 
 I bought theese and had to try all of them at once... (They're actually letteropeners)
 
Jag köpte dessa och var tvungen att testa alla på en gång... (De är egentligen brevöppnare)
 
The dress I made. I'll make a separeate post about it.
 
Klänningen jag sydde. Jag kommer att göra ett separat inlägg om den.
 
Until we where heading back home, I wore my hair in a half up. Then I got tired of it and decided to use my new swords.
 
I'm actually surprised that my hair didn't become a tangly mess from beeing loose! Sure, I combed it a little bit during the day, but just a few years ago it still would have tanlged in less than an hour. It means that my hair is in much better condition now!
 
Tills dess att vi skulle tillbaka hem, så hade jag mitt hår i en half up. Sen tröttnade jag och bestämde mig för att använda mina nya svärd.
 
Jag är faktiskt förvånad över att mitt hår inte blev en tovig röra från att vara utsläppt! Visst, jag kammade det lite under dagen, men för bara några år sedan så hade det fortdarande blivt tovigt på mindre än en timma. Det innebär att mitt hår är i mycket bättre skick nu!
 
I ended up only buying books and my swords. I was very happy to find some Trinity Blood! Later I saw that I didn't get 11 (they didn't have it). So now I have to find it and the last books. They are no longer sold in Sweden and this is one of my favorite series, that I've wanted to know how it ends, ever since I first saw the anime ten years ago... 
 
Det slutade med att jag bara köpte böcker och mina svärd. Jag var väldigt lycklig över att hitta lite Trinity Blood! Senare upptäckte jag att jag inte fick 11:an (de sålde inte den). Så nu måste jag hitta den och dem sista böckerna. De säljs inte längre i Sverige och det här är en utav mina favoritserier, som jag har velat veta hur det slutar, ända sedan jag först såg animen för tio år sedan...
 
I had a great time and enjoyed some great company! I'm defenitely going next year again and might actually take some pictures of the con. Might...
 
Jag hade en jättetrevlig dag och fantastiskt sällskap. Jag ska definitivt dit nästa år igen och kanske till och med tar bilder på eventet. Kanske...

Hair protection

During the summer I want to protect my hair from the sun and all year round, I want to protect it from dirt, bad weather and smells. One option is to wear a tishel or something similar, but since I'm sensitive to light I often wear a baseball cap. It protects the hair and scalp bunt not the ends.
 
Under sommaren så vill jag skydda håret mot solen och året runt vill jag skydda det från smuts, dåligt väder och lukter. Ett alternativ är att t ex använda en tishel, men eftersom att jag är ljuskänslig, så använder jag ofta keps. Det skyddar håret och hårbotten men inte ändarna.
 
 
So I use a bun cover. I made it from two fabrics. The inside is satin. Earlier I've used a thinner cover and I was able to litterly rub my head in engine oils without getting a single drop in my hair. It also protected my hair from the smell of horses when we still had horses.
 
Så jag använder ett "knutskydd". Jag har gjort det utav två tyger. Insidan är satin. Tidigare hade jag ett tunnare skydd och jag lyckades med att bokstavligt talat gnugga mitt huvud i motorolja utan att få en enda droppe i håret. Det skyddade också mot hästlukt på den tiden då vi fortfarande hade hästar.
 
(Yes, I sometimes wear a light colored cap to not fry my head)
 
(Ja, ibland använder jag en ljus keps för att inte steka mitt huvud)
 
It's easy to make:
 • Take one or who fabrics
 • Put it on an iroining board
 • Attach a string to a needle.
 • Press the needle through the fabric and down into the board
 • Take the string and a pen and draw a round circle while holding down the needle
 • You want it to be bigger than your bun
 • Cut
 • Zig zag the ends
I put in on my bun with one or two elastics.
 
Det är enkelt att tillverka:
 • Ta ett eller två tyger
 • Sätt det på en strykbärda
 • Sätt en tråd på en nål
 • Tryck nålen genom tygen och ner i brädan
 • Ta tråden och en penna och rita en rund cirkel medan du håller nålen nere
 • Klipp
 • Sicksacka ändarna
Jag fäster den runt min knut med en eller två hårsnoddar.

Todays hairstyle. 06/09-17 Milkmaid Braids

My hair is now too long for regular milkmaid braids, so I have to cross the braids behing my head. I'm always happy when my hair has gotten longer!
 
Mitt hår är nu för långt för vanliga milkmaid braids, så jag måste korsa dem bakom huvudet. Jag är alltid glad när mitt hår har blivit längre!

What I bought at the festival

I bought some stuff at the festival and I took buisness card from most of the sellers (I forgot to take some and seem to have lost a few), so I'll put in links to their pages.
 
Jag köpte en del saker på festivalen och tog visitkort från dem flesta säljarna (jag glömde att ta från några och har tappat några stycken), så jag ska länka till deras sidor.
 
 
I bought this amazing hat! Trust me, it's good quality and the seller was a very nice person that mainly makes corsets. This is her side buisness. You can find her amazing stuff here: https://www.etsy.com/shop/ImperialFiddlesticks
 
Jag köpte den här fantastiska hatten! Tro mig, det är bra kvalitet och säljaren var en väldigt trevlig person som huvudsakligen tillverkar korsetter. Det här är hennes sidoprojekt. Du kan hitta hennes fantastiska grejer här: https://www.etsy.com/shop/ImperialFiddlesticks
 
This stuff is from two different shops. I will put in links with the other stuff I bought from there. I bought the top ones to decorate something and the other ones for sewing. 
 
De här sakerna är från två olika butiker. Jag sätter in länkarna tillsammans med det andra som jag köpte därifrån. Jag köpte dem översta grejerna för att dekorera någonting och det andra för sömnad.
 
 I bougt this beautiful mirror from a seller whose card I lost or forgot to take.
 
Jag köpte den här vackra spegeln från en säljare vars kort jag tappade eller glömde bort att ta.
 
 
The seller above also sold sun feathers. Of course I had to buy one!
 
Säljaren ovanför sålde solfjädrar också. Självklart var jag tvungen att köpa en!
 
Isn't it amazing!? The seller wanted to make something new for the festival and made a couple of smaller bags! She also makes awesome art and jewelry. http://www.sandrahultsved.com/
 
Är den inte fantastisk!? Säljaren ville göra någonting nytt inför festivalen och gjorde några mindre väskor! Hon gör också fantastiska konsverk och smycken. http://www.sandrahultsved.com/

Steampunk festival

 
Yesterday I was at a steampunk festival with friends. We had a great time, talked to nice people and bought interesting stuff.
 
Igår var jag på en steampunk festival med vänner. Vi hade det jätte trevligt, pratade med trevliga människor och köpte intressanta saker.
 
 My outfit. (Not steampunk)
 
Min outfit. (Inte steampunk)
 
I kinda failed at taking pics of the interesting stuff... But At least I got a few pics of some stuff.
 
Jag misslyckades med att fota de intressanta sakerna... Men jag tog åtminstone några bilder.
 
 Steam machine.
 
Ångmaskin.
 
 
Steampunk Robin Hood.
 
Taking a groupe while waiting for Pennas boyfriend who tried bow shooting.
 
Vi tog en gruppbild medan vi väntade på Pennas pojkvän medan han testade bågskytte.
 
 
Tomorrow I will upload some pics on what I bought.
 
Imorgon ska jag ladda upp bilder på vad jag köpte.

Du vet att ett paket är från mig...

När du får med ett långt, svart hårstrå i tejpen.

RSS 2.0