O - Orchid bun

I have to admit that I like how huge it looks...

Hair

I just have 20 cm to knee! How did that happen!?
 
And yes my hair is wet.

Todays hairstyle 26/12-18 Brioche bun


Todays hairstyle 04/12-18

 
 

Hair...

I managed to kinda' dye the lengths last week when I touched up my roots.
 
My braid.

L - Log roll

Log roll with a ficcare.

Hair and the blood moon

103 cm. I should reach classc in less than a month!
 

Todays hairstyle. 25/01-17 French braids and a braided bun

 

Busy

Sorry for the lack of activity here. Right now, all of my time goes to working, preparing to move and fixing our new apartment. New posts will come as soon as I have the time! (And energy)
 
Jag ber om ursäkt för bristen på aktivitet här. Just nu går all min tid åt till att jobba, förbereda för att flytta och att fixa våran nya lägenhet. Nya inlägg kommer så fort jag har tid! (Och energi)

Bloming tea and merry Christmas again!

I just had to show you the last tea in my tea calendar! Dong fang mei ren, a blooming tea!
 
Jag var bara tvungen att visa er mitt sista te i min tekalender! Dong fang mei ren, ett blommande te!
 
God jul!

Merry Christmas! God jul!


A solution! I will be able to sleep in 2018!

Yesterday I wrote about sleep... We haven't found a house, but a great place to live while we save some more money! So in less than three months, we'll move!
 
Igår skrev jag om sömn... Vi har inte hittat ett hur, men ett perfekt ställe att bo medan vi sparar lite mer pengar! So inom tre månader flyttar vi!

Some things that I want 2018

 • Sleep
 • A house with no noisy neighbours, so that I can sleep
 • Little pain, so that I can sleep
 • No stress, so that I can sleep
 • Time to sleep
 • And some more sleep
Also, the things that I'm looking for in a house has changed from:
 • Within budget
 • No neighbours
 • A big garden
To...
 • Within budget
 • Not too close neighbours
 • A garden
Of course we'll look for a house that meets the first list somewhere in the future, but right now, we just want to be able to sleep.
 
 
Några saker jag vill ha 2018
 • Sova
 • Ett hus utan störande grannar, så att jag kan sova
 • Lite smärta, så att jag kan sova
 • Ingen stress, så att jag kan sova
 • Tid för att sova
 • Och lite mer sömn
Och mina krav för ett hus har ändrats från:
 • Inom våran budget
 • Inga grannar
 • En stor tomt
Till...
 • Inom budget
 • Inga grannar för nära
 • En tomt
Självklart så kommer vi att leta efter ett hus som uppfyller den första listan, någon gång i framtiden, men just nu vill vi bara få sova.

Some music and talk

 
 
Some of you might have noticed that it's been a bit empty here lately and a bit less "time consuming posts". Thing is, lately life hasn't been all that good. Well 2017 have in many ways not been that good and brought a lot of stress upon me. I'm not saiyng that all is bad or anything like that. It's just that life has thrown a lot of shit my way and I've been very sleep deprived (a lot thanks to our neighbour). So I simply haven't had much energy to post here, do much with my hair, or do a lot at all.
 
It's less than a month left of this year. I'm hoping that 2018 will be a good year, with less stress, more sleep, a minimal amount of pain and that it will be the year that be finally buy a house. Buying a house, would relieve me of a lot of stress and finally let me and my boyfriend sleep at nights.
 
So that was a bit depressing... Well that's just what's going on right now, but as I wrote, I hope that it will all change soon and I'm doing my best to get out a bit (going to a Christmas market with a friend tomorrow) and to do stuff that I enjoy. Actually, that's one more reason why it's a bit empty here. I'm using the energy I have to do things that makes me happy.
 
I do have planned posts and have some drafts to publish here at some point and I do enjoy blogging. So don't think that I'll completely disappear! I just do things at my own pace and am trying to take care of myself and my life.
 
And please, feel free to like, comment and come with suggestions on what you like to read about! It makes blogging more fun for me!
 
 
En del av er har kanske märkt att det har varit lite tomt här den senaste tiden och lite mindre "ordentliga" inlägg. Saken är den att livet har inte varit helt bra. Eller, 2017 har på många sätt inte varit bra och varit stressigt för mig. Jag säger inte att allt är dåligt eller så. Det är bara det att livet har kastat en hel del skit åt mitt håll och jag har lidit mycket utav sömnbrist (mycket, tack vare våran granne). Så jag har helt enkelt inte haft mycket energi till att skriva här, göra mycket med mitt hår eller göra mycket alls.
 
Det är mindre än en månad kvar utav det här året. Jag hoppas på att 2018 blir ett bra år, med mindre stress, mer sömn, minimalt med smärta och att det ska bli året då vi äntligen köper ett hus. Att köpa ett hus skulle befria mig från en hel del stress och äntligen låta mig och min sambo sova på nätterna.
 
Så det var lite deprimerande... Men det är bara vad som pågår just nu, men som jag skrev, jag hoppas att allt ändras snart och jag gör mitt bästa för att komma ut lite (ska på julmarknad med en vän imorgon) och göra saker som jag tycker om. Det är faktiskt en till anledning till att det är lite tomt här. Jag använder energin jag har till att göra saker som gör mig glad.
 
Jag har planerade inlägg och några utkast att publicera här någon gång och tycker om att blogga. Så tro inte att jag kommer att försvinna helt! Jag gör bara saker i min egen takt och försöker att ta hand om mig själv och mitt eget liv.
 
Och snälla, ni får gärna gilla, kommentera och komma med förslag på vad ni vill läsa om. Det gör bloggandet roligare för mig!

R.I.P

04/03-04 - 12/11-17

What I bought in Stockholm

 
 
I bought two bath bombs from lush, but we used one yesterday, so I only have a picture of this one.
 
Jag köpte två badbomer från lush, men vi använde en igår, så jag har bara en bild på den här.
 
 
 
 
 
 
The silk scarf is also for my hair.
 
 
Silkessjalen är också till håret.
 
 

Just a little rant...

For ten years did I take a medecine every autumn, winter and spring, without experiencing any side effects even once. Now my medicine is no longer made and I have to try a new one. One pill and I'm feeling dizzy and my eyes have a hard time focusing. I hope that it will go away after a few pills and that it isn't cause by low blood pressure!
 
This (and my old one) is mainly a medicine for high blood pressure, but I eat it for Rayunaud's and have a "good" blood preassure, just above what is too low.
 
I for sure won't be taking this pill in the morning before work, as the recomendation sais, as long as it makes me feel like this!
 
 
 
 
I tio år åt jag en medicin varje höst, vinter och vår, utan några bieffekter vid ett enda tillfälle. Nu tillverkas inte längre min medicin och jag måste testa en ny. En tablett och jag är yr och mina ögon har svårt att fokusera. Jag hoppas att det försvinner efter några tabletter och att det inte beror på långt blodtryck!
 
Den här (och min gamla) är huvudsakligen en medicin mot högt blodtryck, men jag äter den för Rayunauds och har ett "bra" blodtryck, precis över gränsen till för lågt.
 
Jag tänker definitivt inte ta tabletten på morgonen före jobbet, vilket är rekommenderat, så länge som jag mår så här!

Happy halloween!

I enjoy dark and spooky stuff all year 'round (just look at me and it's kinda' obvious), so I don't celebrate halloween. But I do enjoy seeing "my type of stuff" in stores and pictures this time of year! Also, it's the only time during the year when people can't scream "it's not halloween" after me!
 
Let's throw in some old pictures that suits the theme!
 
Jag tycker om mörka och "läskiga" saker året runt (det är ganska uppenbart om man tittar på mig), så jag firar inte halloween. Men jag tycker om att se "min sorts grejer" i affärer och på bilder den här tiden på året! Det är också den enda tiden på året, när folk inte kan skrika "det är inte halloween" efter mig.
 
Jag slänger inte lite gamla bilder som passar temat!
 
 
 
 

This post isn't meant to be taken too serious... Or is it!?

When I tell people that I don't like go out to partys, don't drink or do much stuff that people consider to be social. They imagine that I'm sitting at home talking to my cats.
 
They're wrong! I don't have any cats! So I have to borrow others cats to talk to!
 
När jag berättar för folk att jag inte tycker om att gå på fester, inte dricker eller gör mycket saker som folk anser vara socialt. Då föreställer de sig att jag sitter hemma och pratar med mina katter.
 
De har fel! Jag har inte katter! Så jag måste låna andras katter för att prata med!
 
 
And for thoose of you that's been around for a while. It's that time of the year when I'm cat sitting this cutie (old pic). This time she's staying for three weeks. Right now she's walking around my feet to get some attention.
 
Och för er som har varit med ett tag. Det är den tiden på året när jag är kattvakt åt den här sötnosen (gammal bild). Den här gången stannar hon i tre veckor. Just nu går hon runt mina fötter för att få uppmärksamhet.

What I bought at the festival

I bought some stuff at the festival and I took buisness card from most of the sellers (I forgot to take some and seem to have lost a few), so I'll put in links to their pages.
 
Jag köpte en del saker på festivalen och tog visitkort från dem flesta säljarna (jag glömde att ta från några och har tappat några stycken), så jag ska länka till deras sidor.
 
 
I bought this amazing hat! Trust me, it's good quality and the seller was a very nice person that mainly makes corsets. This is her side buisness. You can find her amazing stuff here: https://www.etsy.com/shop/ImperialFiddlesticks
 
Jag köpte den här fantastiska hatten! Tro mig, det är bra kvalitet och säljaren var en väldigt trevlig person som huvudsakligen tillverkar korsetter. Det här är hennes sidoprojekt. Du kan hitta hennes fantastiska grejer här: https://www.etsy.com/shop/ImperialFiddlesticks
 
This stuff is from two different shops. I will put in links with the other stuff I bought from there. I bought the top ones to decorate something and the other ones for sewing. 
 
De här sakerna är från två olika butiker. Jag sätter in länkarna tillsammans med det andra som jag köpte därifrån. Jag köpte dem översta grejerna för att dekorera någonting och det andra för sömnad.
 
 I bougt this beautiful mirror from a seller whose card I lost or forgot to take.
 
Jag köpte den här vackra spegeln från en säljare vars kort jag tappade eller glömde bort att ta.
 
 
The seller above also sold sun feathers. Of course I had to buy one!
 
Säljaren ovanför sålde solfjädrar också. Självklart var jag tvungen att köpa en!
 
Isn't it amazing!? The seller wanted to make something new for the festival and made a couple of smaller bags! She also makes awesome art and jewelry. http://www.sandrahultsved.com/
 
Är den inte fantastisk!? Säljaren ville göra någonting nytt inför festivalen och gjorde några mindre väskor! Hon gör också fantastiska konsverk och smycken. http://www.sandrahultsved.com/

Tidigare inlägg
RSS 2.0