A friends wedding

Yesterday I was at a friends wedding and another friend fixed my hair.
 
 
I had to buy a dress that wasn't all black for this occasion. The shoes, I bought for my high school graduation eight years ago.
 
It took her 1,5 hours to do my hair and the result was amazing! I'm so happy with it!
 
It was the same friend who took the pictures for me!
 

B - Bweeta's buns and todays style

For the letter B, I chose Bweeta's buns.
 
I bought the dress at Blue Fox last month in Stockholm.

One pair of shortened pants!

I've now shortened one of the pants from the blog post two days ago. My sewing machine was not doing exactly as I wanted, so one seem got a bit wonky, but you can't see it unless you watch closely from a close distance.
 
Jag har kortat ett par av byxorna från blogginlägget för två dagar sedan. Min symaskin gjorde inte riktigt som jag ville, så en söm blev lite knasig, men du kan inte se det om du inte tittar noga på nära håll.
 
Shortening the pants in the knees was a bit harder than if I would have shortened the bottom part. But it wouldn't have looked good if I hadn't done it this way.
 
Att korta byxorna i knäna var svårare än om jag hade kortat dem längst ner. Men det hade inte sett bra ut om jag inte hade gjort det på det här sättet.
 
 
 
I'm also air drying my hair.
 
Jag lufttorkar även håret.

Stuff from EMP powered by Sweden rock

https://www.emp-shop.se/p/multi-pocket-jacket/274784.html#start=1
 
I needed a new winter jacket and this was supposed to be really warm. I was a bit dissapointed. It's too thin for a cold Swedish winter...
 
But at the same time it's really beautiful, comfy and the material is actually warmer than you think, considering how thin it is. I will keep it and use it with a warm shirt under. I'll write more about it after I've tried it outside a bit.
 
Jag behövde en ny vinterjacka och den här skulle vara riktigt varm. Jag blev lite besviken. Den är för tunn för en kall svensk vinter...
 
Men samtidigt så är den riktigt snygg, bekväm och materialet är faktiskt varmare än man tror, med tanke på hur tunt det är. Jag kommer att behålla den och använda den med en varm tröja under. Jag kommer att skriva mer om den efter att ha använt den lite ute.
 
 
I had to try them at once, but didn't want to undo my buns!
 
Jag var tvungen att testa dem på en gång, men ville inte ta ur mina knutar!
 
 
Very comfortable and a perfect size! Something that's unusual when you have tiny feet! Shoe size 34-36. Size on the socks 36-39.
 
Väldigt bekväma och en perfekt storlek! Vilket är ovanligt när du har små fötter! Skostorlek 34-36. Storlek på strumporna 36-39.
 
 Same thing goes for theese!
 
Samma sak med dessa!
 
 
I love this Chesire top! And never mind that I look half dead. Our neighbour won't let us sleep...
 
Jag älskar det här Chesire-linnet! Och bry er inte om att jag ser halvdöd ut. Våran granne vägrar låta oss sova...
 
 
I finally own some pants again, that aren't for work! They fit perfect around the hips, but I have to shorten the legs. Size W27/L32, since I couldn't find any I liked with shorter legs.
 
Jag äger äntligen byxor igen, som inte är jobbyxor! De passar perfekt runt höferna, men jag måste korta benen. Storlek W27/L32, eftersom att jag inte kunde hitta några jag gillade med kortare ben.
 
 I'll post more pictures after I've shortened them.
 
Jag laddar upp fler bilder efter att jag har kortat dem.
 

Stockholm

Yesterday, I was in Stockholm with friends. I hade a great time and did a lot of shopping. I did not take many pictures.
 
Igår var jag i Stockholm med vänner. Jag hade jättekul och handlade en hel del. Jag tog inte många bilder.
 
 The hair style that I wore. A braided bun with two accent braids.
 
Frisyren som jag hade. En flätat knut med två mindre flätor.
 
 
Penna.
 
Pucca.
 
 
We started with some Starbucks at the trainstation.
 
Vi började med lite Starbucks på tågstationen.
 
 Christmas decorations.
 
Juldekorationer.
 
After some shopping, we stopped for some juice and smoothie. So nice that I could actually buy omething to drink!
 
Efter en del shopping, stannade vi för juice och smoothie. Så trevligt att jag faktiskt kunde köpa ågonting att dricka!
 When we where done, we visited Starbucks again, while waiting for mine and Pennas train.
 
När vi var klara, så besökte vi Starbucks igen, medan vi väntade på mitt och Pennas tåg.
 
 My make up traveled with style!
 
Mitt smink reste med stil!
 
 My hair and make up stayed quite nice all day! I only had to apply more lipstick during the day.
 
Mitt hår och smink höll sig ganska bra hela dagen! Jag behövde bara fylla på med läppstift under dagen.

A trip to town and some purchases + todays style and hairstyle

 
Today, I was in town to do some shopping with a friend. We had a great time and I bought some stuff. A lot of hair stuff, but also some other things (that I didn't take a picture off).
 
Idag var jag på stan med en vän. Vi hade det trevligt och jag köpte en del grejer. En hel del hårgrejer, men också lite annat (som jag inte fotade).
 
Nautilus bun.
 
 
 
 
 • Yarn to make lots of parandas.

 • A blue scrunchie.

 • Two small invisibobbles, since the ones I have are great for one braid, but when I make two, neither three or for times around the braids are really good.

 • Some flat elastics. Though I will switch the grey ones for two more red ones. Penna bought the same package, but we forgot to change them while in town, so we'll do it another time.

 • The golden hair things looked hair friendly and sturdy, so I will try them, altough I would have preferred black ones. I will write about them when I've tried them for a while.

 • The black ones where cheap, long and looks hair friendly. I'll write about them too, when I've tried them.
 
 • Garn för att göra många parandor.

 • En blå scrunchie.

 • Två små invisibobbles, eftersom att dem jag har är perfekta för en fläta, men när jag gör två, så är varken tre eller fyra varv riktigt bra.

 • Några platta snoddar. Men de gråa ska jag byta mot två till röda. Penna köpte likadana, men vi glömde att byta med varandra när vi var i stan, så vi får göra det en annan gång.

 • De guldiga hårgrejerna såg stabila och hårvänliga ut, så jag ska testa dem, även om jag hade föredragit svarta. Jag kommer att skriva om dem när jag har testat dem ett tag.

 • De svarta var billiga, långa och såg hårvänliga ut. Jag kommer att skriva om dem också, när jag har testat dem.

Dress and bag

This is the dress that I made for comic con. (Of course I'll use it more than just for CC)
 
Det här är klänningen som jag sydde för comic con. (Självklart så kommer jag att använda den mer än bara till CC)
 
 
As usual I didn't really make or follow a pattern. I drew a sketch and measured a bit. The rest I made up and adjusted along the way. The design is what I had in mind though.
 
At first I planned to make it simple with just one layer of fabric. Then I thought that I wanted it more sturdy and a bit warmer, so I cut out a second layer of fabric.
 
Som vanligt så varken gjorde eller följde jag något riktigt mönster. Jag ritade upp en skiss och mätte lite. Resten hittade jag på och ändrade efter hand. Designen är dock vad jag hade planerat.
 
Först så planerade jag att göra det enkelt med bara ett lager tyg. Sedan så tänkte jag att jag villa ha den stabilare och lite varmare, så jag klippte ut ett till lager med tyg.
 
And then it happened to be, that my boyfriend changed the string on the bass and I thought "Hey! These will be good to put in the top half of the dress to make it more sturdy". 
 
Och sedan var det så att min sambo bytte strängar på basen och jag tänkte "Tjo! Dessa blir bra att sätta i överdeled på klänningen för att göra den stabilare".
 
Said and done! I cut the strings to good lenghts and used a glue gun to keep the ends together and to make them less sharp.
 
Sagt och gjort! Jag kapade av strängarna till bra längder och använde en limpistol för att hålla ihop ändarna och göra dem mindre vassa.
 
I made litte "bags" for them and hand stiched them in the middle.
 
Jag gjorde små "påsar" åt dem och handsydde fast dem i mitten.
 
I put two strings in the front (where the red meets the the black). Two in the sides (one on each side) and two in the back.
 
Jag satte två strängar fram (där det röda möter det svarta). Två på sidorna (en på varje sida) och två bak.
 
For the sleeves I used the same fabrich for the inside as I did for the front of the dress. I think that it adds a nich touch to it and I also ran out of black fabric.
 
För ärmarnas insida så använde jag samma tyg som för framsidan på klänningen. Jag tycker att det ser lite intessantare ut så och så fick jag slut på svart tyg.
 
 
I planned to use a lot of time to make the dress and ended up taking around ten times as much time... But it was worth it! I'm actually happy with it and a nice surprise was, that because of the double layer of fabric, it kept a nice round shape at the bottom without any under skirts.
 
Jag räknade med att det skulle ta mycket tid att göra klänningen och det slutade med att det tog ungefär tio gånger så mycket tid... Men det var värt det! Jag är faktiskt nöjd med den och en trevlig överraskning var att tack vare det dubbla tyglagret, så höll den en bra rund form i botten utan några underkjolar.
 
 
 
As a combination of beeing lazy and in a hurry I let the inside be jeans fabric and I made no pockets in it.
 
 
Som en kombination av lathet och att ha haft bråttom så lät jag insidan vara i jeanstyg och gjorde inga fack i den.
 
 
To make it look better, match my dress a be bit more and be more practical, I added in another layer of fabric. So now the inside is black. I also made pockets. One I made just to fit my comb. I found that I still had a few of the same buttons, that I put on the bag in 2015. So I used two on the inside.
 
För att få den att se bättre ut, matcha min klänning lite mer och vara mer praktisk, så la jag ett till lager med tyg. Så nu är insidan svart. Jag gjorde också fack. Ett gjorde jag bara för att få plats med min kam. Jag upptäckte att jag fortfarande hade samma knappar, som jag satte på väskan 2015. Så jag satte två på insidan.

Comic Con!

So as usual I ended up not taking that many pictures, but I'll upload the ones that I did take.
 
Som vanligt så tog jag inte så många bilder, men jag lägger upp dem jag tog.
 
On the train with this woman (http://finurlig.blogg.se/), who had slept for 45 minutes. And I thought that I got done with my sewing during the last minute!
 
På tåget med den här kvinnan (http://finurlig.blogg.se/), som hade sovit i 45 minuter. Och jag tyckte att jag blev klar i sista minuten med att sy!
 
 
At the trainstation we had some Starbucks while Penna braided Puccas hair. 
 
På tågstationen drack vi lite Starbucks medans Penna flätade Puccas hår.
 
I was the one who had promised to braid Puccas hair, but since Penna is the braid master and I failed at hiding the paranda knot, I forced her to do it. I'm a mean person!
 
Egentligen så var det jag som hade lovat att fläta Pucca hår, men eftersom att Penna är flätmästaren och jag misslyckades med att gömma parandaknuten, så tvingade jag henne att göra det. Jag är en elak människa!
 
 
 
She likes pillows...
 
Hon gillar kuddar...

When you're too cheap to buy an autograph. Just stalk the celebrity from a distance... And for thoose of you who doesn't know who he is: go watch some Game of Thrones right now!
 
När du är för snål för att köpa en autograf. Förfölj känidisen på håll... Och för er som inte vet vem han är: gå genast och titta på lite Game of Thrones!
 
 
 
She loves her new bag.
 
Hon älskar sin nya väska.
 
After we where done, we went to find something to eat/drink and I actually found a smoothie that I could drink! It also tasted good!
 
Efter att vi var klara, så gick vi för att hitta någonting att äta/dricka och jag hittade faktiskt en smoothie som jag kunde dricka! Den smakade gott också!
 
 I bought theese and had to try all of them at once... (They're actually letteropeners)
 
Jag köpte dessa och var tvungen att testa alla på en gång... (De är egentligen brevöppnare)
 
The dress I made. I'll make a separeate post about it.
 
Klänningen jag sydde. Jag kommer att göra ett separat inlägg om den.
 
Until we where heading back home, I wore my hair in a half up. Then I got tired of it and decided to use my new swords.
 
I'm actually surprised that my hair didn't become a tangly mess from beeing loose! Sure, I combed it a little bit during the day, but just a few years ago it still would have tanlged in less than an hour. It means that my hair is in much better condition now!
 
Tills dess att vi skulle tillbaka hem, så hade jag mitt hår i en half up. Sen tröttnade jag och bestämde mig för att använda mina nya svärd.
 
Jag är faktiskt förvånad över att mitt hår inte blev en tovig röra från att vara utsläppt! Visst, jag kammade det lite under dagen, men för bara några år sedan så hade det fortdarande blivt tovigt på mindre än en timma. Det innebär att mitt hår är i mycket bättre skick nu!
 
I ended up only buying books and my swords. I was very happy to find some Trinity Blood! Later I saw that I didn't get 11 (they didn't have it). So now I have to find it and the last books. They are no longer sold in Sweden and this is one of my favorite series, that I've wanted to know how it ends, ever since I first saw the anime ten years ago... 
 
Det slutade med att jag bara köpte böcker och mina svärd. Jag var väldigt lycklig över att hitta lite Trinity Blood! Senare upptäckte jag att jag inte fick 11:an (de sålde inte den). Så nu måste jag hitta den och dem sista böckerna. De säljs inte längre i Sverige och det här är en utav mina favoritserier, som jag har velat veta hur det slutar, ända sedan jag först såg animen för tio år sedan...
 
I had a great time and enjoyed some great company! I'm defenitely going next year again and might actually take some pictures of the con. Might...
 
Jag hade en jättetrevlig dag och fantastiskt sällskap. Jag ska definitivt dit nästa år igen och kanske till och med tar bilder på eventet. Kanske...

What I bought at the festival

I bought some stuff at the festival and I took buisness card from most of the sellers (I forgot to take some and seem to have lost a few), so I'll put in links to their pages.
 
Jag köpte en del saker på festivalen och tog visitkort från dem flesta säljarna (jag glömde att ta från några och har tappat några stycken), så jag ska länka till deras sidor.
 
 
I bought this amazing hat! Trust me, it's good quality and the seller was a very nice person that mainly makes corsets. This is her side buisness. You can find her amazing stuff here: https://www.etsy.com/shop/ImperialFiddlesticks
 
Jag köpte den här fantastiska hatten! Tro mig, det är bra kvalitet och säljaren var en väldigt trevlig person som huvudsakligen tillverkar korsetter. Det här är hennes sidoprojekt. Du kan hitta hennes fantastiska grejer här: https://www.etsy.com/shop/ImperialFiddlesticks
 
This stuff is from two different shops. I will put in links with the other stuff I bought from there. I bought the top ones to decorate something and the other ones for sewing. 
 
De här sakerna är från två olika butiker. Jag sätter in länkarna tillsammans med det andra som jag köpte därifrån. Jag köpte dem översta grejerna för att dekorera någonting och det andra för sömnad.
 
 I bougt this beautiful mirror from a seller whose card I lost or forgot to take.
 
Jag köpte den här vackra spegeln från en säljare vars kort jag tappade eller glömde bort att ta.
 
 
The seller above also sold sun feathers. Of course I had to buy one!
 
Säljaren ovanför sålde solfjädrar också. Självklart var jag tvungen att köpa en!
 
Isn't it amazing!? The seller wanted to make something new for the festival and made a couple of smaller bags! She also makes awesome art and jewelry. http://www.sandrahultsved.com/
 
Är den inte fantastisk!? Säljaren ville göra någonting nytt inför festivalen och gjorde några mindre väskor! Hon gör också fantastiska konsverk och smycken. http://www.sandrahultsved.com/

Steampunk festival

 
Yesterday I was at a steampunk festival with friends. We had a great time, talked to nice people and bought interesting stuff.
 
Igår var jag på en steampunk festival med vänner. Vi hade det jätte trevligt, pratade med trevliga människor och köpte intressanta saker.
 
 My outfit. (Not steampunk)
 
Min outfit. (Inte steampunk)
 
I kinda failed at taking pics of the interesting stuff... But At least I got a few pics of some stuff.
 
Jag misslyckades med att fota de intressanta sakerna... Men jag tog åtminstone några bilder.
 
 Steam machine.
 
Ångmaskin.
 
 
Steampunk Robin Hood.
 
Taking a groupe while waiting for Pennas boyfriend who tried bow shooting.
 
Vi tog en gruppbild medan vi väntade på Pennas pojkvän medan han testade bågskytte.
 
 
Tomorrow I will upload some pics on what I bought.
 
Imorgon ska jag ladda upp bilder på vad jag köpte.

Inför Comic Con. Skor

Skor fixade! (Självklart så kommer jag inte bara att använda dem på CC)
 
 
Nu är det bara att få klart klänningen och eventuellt sy en väska till. Samt planera frisyr och smink...

Dagens kläder, frisyr och smink. 20/08-17

 
Det mesta på bilden är ifrån second hand eller så har jag haft det så många år att jag glömt vart jag köpte det.
 
 
 
Flätat lazy wrap bun.

Marknad

Idag var jag på marknad med Penna. Här är vad jag köpte.
 
Godsaker. Påsen i mitten är såklart till sambon.
 
Man kan inte gå på marknad utan att komma hem med minst en drake... (ljusen hade jag hemma)
 
Man kan inte ha för många tekoppar och jag behövde nya solglasögon.
 
Smycken. De är ännu snyggare i verkligheten, där man kan se detaljer och färg.
 
Man kan heller inte ha för många T-shirtar med vargmotiv (Samma motiv på baksidan också).
 
Förstå vad lycklig jag var över att hitta hårsaker!
 
Drömfångaren hör hit för att jag ska göra om den till en hårsak.
 
Sex stycken scrunchies för 30 kr. Jag som länge har velat köpa sådana men inte velat betala hutlösa summor!
 
Var ju tvungen att testa dem lite snabbt.
 
Ordinarie pris 140 kr styck. Vi fick dem för 20 kr styck!
 
Denna är min favorit.

Dagens kläder och smink. 17/06-17

Bry er inte om tvätten på tork. Vägrar att använda torktumlaren i tvättstugan igen...
 
 • T-shirt - modifierad av mig
 • Ankhörhängern - tradera av "Snyggasystern"
 • Armband - gjorda av en kompis utav läder och hästtagel
 • Byxor - second hand
 
För dig Penna, så är skorna med den här gången.
 
 • Jacka - Dead Threads
 • Väska som knappt syns - Living Dead Souls
 • Skor - Demonia

Dagens kläder och smink. 21/05-17

 • Nithalsband - ???
 • Linne - Köpt på BlueFox
 • Byxor - Second hand
 
 • Jacka - Devil Threads
 • Väska - Living Dead Souls

Dagens kläder, frisyr och smink. 06/05-17

 • Linne - Tradera. Okänt märke och har ändrats från axelband till halterneck utav mig
 • Kjol - Restyle
 • Strumpor - ???
 • Skor - Tradera
 • Halsband ???
 • Armvärmare - Living Dead Souls
 • Underkjol - Hell Bunny
 
Bara för att jag höll på att skratta ihjäl mig när jag såg bilden...

Ny kjol från Restyle

Tyvärr så lyckades jag inte fånga färger och detaljer helt bra på bild. Den är ännu snyggare i verkligeheten!
 
 
Härifrån är kjolen http://restyle.pl/main-eng.html
 
Underkjolen är utav märket Hellbunny.

Tichel

Eftersom att jag är väldigt rädd om mitt hår så har jag länge velat ha någonting bra som skyddar mot sol, väder, vind och kan dölja skiitigt hår. Därför har jag nu beställt hem en tichel!
 
Jag valde inte en svart, då tanken är att kunna använda den när det är soligt ute... Jag är nöjd att den även går att använda med hårpinne!
 
 
En tichel är en sorts huvudsjal, sydd lite som en luva, med två ändar att knyta. Denna är för långt hår och köpt härifrån: https://www.etsy.com/se-en/shop/accessoriesbyrita?ref=l2-shopheader-name

Dagens kläder och smink. 18/04-17

 • T-shirt - second hand
 • Byxor - köpta begagnade
 

Stocholm 25/03-17. Bildbomb!

Igår hade jag en väldigt rolig dag med Cissi och Pucca i Stockholm!
 
Cissi.
 
Pucca bakom sin mobil.
 
Överst mina hemgjorda tortillabröd med innehåll. Underst Cissis sushi. Kan lova att jag var avundsjuk även om min mat smakade bra!
 
Efter en dags shopping så blev det fika på Starbucks!
 
 
Pucca fick ta en bild på mig och konstaterade att jag är den utav oss tre som tar överlägset flest selfies... Men så har jag den mest aktiva bloggen också. Hehe.
 
Även om man kan tro att Pucca har sprängt sitt konsto så är hon oskyldig. Förutom muggen med svart läppstift (kan ni gissa vems det är?), så tillhör resten av grejerna en grupp som satt där innan.
 
Min frisyr efter att jag har börjat dra ur alla spin pins och amish pins.
 
Mina naglar.
 
Mina inköp: Manga, en spegel, tre cd-svkivor och en mossagat som hänge till en framtida hårpinne.
 
Självklart en ny solfjäder till min samling. En tekanna i gjutjärn med inbyggd sil som jag inte kunde låta bli att köpa och två stora teklämmor.

Tidigare inlägg
RSS 2.0