Todays hairstyle. 22/11-17 Five strand braid

I decided that it was time to learn how to do a five strand braid. It's the hairstyle of the month on long hair community.
 
Jag bestämde att det var dags att lära mig att göra en "femfläta". Det är månadens frisyr på long hair community.

Hair

Freshly washed (conditioner only), air dried, combed and brushed.
 
Nytvättat (balsammetoden), lufttorkat, kammat och borstat.

What I bought in Stockholm

 
 
I bought two bath bombs from lush, but we used one yesterday, so I only have a picture of this one.
 
Jag köpte två badbomer från lush, men vi använde en igår, så jag har bara en bild på den här.
 
 
 
 
 
 
The silk scarf is also for my hair.
 
 
Silkessjalen är också till håret.
 
 

Stockholm

Yesterday, I was in Stockholm with friends. I hade a great time and did a lot of shopping. I did not take many pictures.
 
Igår var jag i Stockholm med vänner. Jag hade jättekul och handlade en hel del. Jag tog inte många bilder.
 
 The hair style that I wore. A braided bun with two accent braids.
 
Frisyren som jag hade. En flätat knut med två mindre flätor.
 
 
Penna.
 
Pucca.
 
 
We started with some Starbucks at the trainstation.
 
Vi började med lite Starbucks på tågstationen.
 
 Christmas decorations.
 
Juldekorationer.
 
After some shopping, we stopped for some juice and smoothie. So nice that I could actually buy omething to drink!
 
Efter en del shopping, stannade vi för juice och smoothie. Så trevligt att jag faktiskt kunde köpa ågonting att dricka!
 When we where done, we visited Starbucks again, while waiting for mine and Pennas train.
 
När vi var klara, så besökte vi Starbucks igen, medan vi väntade på mitt och Pennas tåg.
 
 My make up traveled with style!
 
Mitt smink reste med stil!
 
 My hair and make up stayed quite nice all day! I only had to apply more lipstick during the day.
 
Mitt hår och smink höll sig ganska bra hela dagen! Jag behövde bara fylla på med läppstift under dagen.

I bought a Ficcare

Old style, Golden Jade Ficcare Maximas.
 
I bought it from the long hair community swap board and really like it! I do need more green hair toys!
 
Jag köpte den från long hair communitys swap boad och tycker verkligen om den! Jag behöver fler gröna hårsaker!

Todays (second) hairstyle. 07/11-17 Four strand braid

It looks almost like a three strand braid.
 
Det ser nästan ut som en vanlig "trefläta".

TimberstoneTurnings

Today, I got my hair stick that I bought on long hair communitys swap board!
 
Idag fick jag min hårpinne, som jag köpte från long hair communitys swap board!
 
 
 
I had to try in in a lazy wrap bun and I love it!
 
Jag var tvungen att testa den i en lazy wrap bun och jag älskar den!

My new parandas

I felt a strong need to make some parandas from the green yarn today, so that I could make french braids with them.
 
Jag kände ett starkt behov av att göra parandor utav det gröna garnet idag, så att jag kunde göra inbakade flätor med dem.
 
I made them long enough to "grow into".
 
Jag gjorde dem tillräckligt långa för att "växa i".
 
 A good way to add some colour to the hair without dying it.
 
Ett bra sätt att få lite färg i håret utan att färga det.
 
 And of course some extra lenght...
 
Och såklart lite extra längd.

A trip to town and some purchases + todays style and hairstyle

 
Today, I was in town to do some shopping with a friend. We had a great time and I bought some stuff. A lot of hair stuff, but also some other things (that I didn't take a picture off).
 
Idag var jag på stan med en vän. Vi hade det trevligt och jag köpte en del grejer. En hel del hårgrejer, men också lite annat (som jag inte fotade).
 
Nautilus bun.
 
 
 
 
 • Yarn to make lots of parandas.

 • A blue scrunchie.

 • Two small invisibobbles, since the ones I have are great for one braid, but when I make two, neither three or for times around the braids are really good.

 • Some flat elastics. Though I will switch the grey ones for two more red ones. Penna bought the same package, but we forgot to change them while in town, so we'll do it another time.

 • The golden hair things looked hair friendly and sturdy, so I will try them, altough I would have preferred black ones. I will write about them when I've tried them for a while.

 • The black ones where cheap, long and looks hair friendly. I'll write about them too, when I've tried them.
 
 • Garn för att göra många parandor.

 • En blå scrunchie.

 • Två små invisibobbles, eftersom att dem jag har är perfekta för en fläta, men när jag gör två, så är varken tre eller fyra varv riktigt bra.

 • Några platta snoddar. Men de gråa ska jag byta mot två till röda. Penna köpte likadana, men vi glömde att byta med varandra när vi var i stan, så vi får göra det en annan gång.

 • De guldiga hårgrejerna såg stabila och hårvänliga ut, så jag ska testa dem, även om jag hade föredragit svarta. Jag kommer att skriva om dem när jag har testat dem ett tag.

 • De svarta var billiga, långa och såg hårvänliga ut. Jag kommer att skriva om dem också, när jag har testat dem.

One year of growth

So yesterday I wrote about reaching tailbone. It made me look up a picture of where I was one year ago...
 
Så igår skrev jag om att jag har nått svanskotan. Det fick mig att leta upp en bild på vart jag var för ett år sedan...
 
 
Not only is it quite a bit longer, but I've also straighten up my hemline. Although you can't see it that good, because of my bun waves and standing weird...
 
Det har inte bara blivit en bra bit längre, utan jag har också fått min "hemline" rakare. Även om det inte syns så bra, p.g.a mina vågor från min knut.

Tailbone!!!

While washing my hair yesterday, I discovered that I've reached taibone lenght! Earlier, I thought that I would get there by the end of the year.
 
Next stop on my way to terminal is classic!
 
När jag tvättade mitt hår igår, så upptäckte jag att jag har nått svanskotelängt! Tidigare så trodde jag att jag skulle nå dit tills slutet utav året.
 
Nästa stopp på vägen till maxlängd är classic!
 

Todays hairstyle. 06/10-17 Knot knot knot . . . bun


Hair

My hair has outgrown my hair measuring shirt...
 
Mitt hår har växt ur min hårmätningströja...

Todays hairstyle. 20/09-17 Nautilus bun


Comic Con!

So as usual I ended up not taking that many pictures, but I'll upload the ones that I did take.
 
Som vanligt så tog jag inte så många bilder, men jag lägger upp dem jag tog.
 
On the train with this woman (http://finurlig.blogg.se/), who had slept for 45 minutes. And I thought that I got done with my sewing during the last minute!
 
På tåget med den här kvinnan (http://finurlig.blogg.se/), som hade sovit i 45 minuter. Och jag tyckte att jag blev klar i sista minuten med att sy!
 
 
At the trainstation we had some Starbucks while Penna braided Puccas hair. 
 
På tågstationen drack vi lite Starbucks medans Penna flätade Puccas hår.
 
I was the one who had promised to braid Puccas hair, but since Penna is the braid master and I failed at hiding the paranda knot, I forced her to do it. I'm a mean person!
 
Egentligen så var det jag som hade lovat att fläta Pucca hår, men eftersom att Penna är flätmästaren och jag misslyckades med att gömma parandaknuten, så tvingade jag henne att göra det. Jag är en elak människa!
 
 
 
She likes pillows...
 
Hon gillar kuddar...

When you're too cheap to buy an autograph. Just stalk the celebrity from a distance... And for thoose of you who doesn't know who he is: go watch some Game of Thrones right now!
 
När du är för snål för att köpa en autograf. Förfölj känidisen på håll... Och för er som inte vet vem han är: gå genast och titta på lite Game of Thrones!
 
 
 
She loves her new bag.
 
Hon älskar sin nya väska.
 
After we where done, we went to find something to eat/drink and I actually found a smoothie that I could drink! It also tasted good!
 
Efter att vi var klara, så gick vi för att hitta någonting att äta/dricka och jag hittade faktiskt en smoothie som jag kunde dricka! Den smakade gott också!
 
 I bought theese and had to try all of them at once... (They're actually letteropeners)
 
Jag köpte dessa och var tvungen att testa alla på en gång... (De är egentligen brevöppnare)
 
The dress I made. I'll make a separeate post about it.
 
Klänningen jag sydde. Jag kommer att göra ett separat inlägg om den.
 
Until we where heading back home, I wore my hair in a half up. Then I got tired of it and decided to use my new swords.
 
I'm actually surprised that my hair didn't become a tangly mess from beeing loose! Sure, I combed it a little bit during the day, but just a few years ago it still would have tanlged in less than an hour. It means that my hair is in much better condition now!
 
Tills dess att vi skulle tillbaka hem, så hade jag mitt hår i en half up. Sen tröttnade jag och bestämde mig för att använda mina nya svärd.
 
Jag är faktiskt förvånad över att mitt hår inte blev en tovig röra från att vara utsläppt! Visst, jag kammade det lite under dagen, men för bara några år sedan så hade det fortdarande blivt tovigt på mindre än en timma. Det innebär att mitt hår är i mycket bättre skick nu!
 
I ended up only buying books and my swords. I was very happy to find some Trinity Blood! Later I saw that I didn't get 11 (they didn't have it). So now I have to find it and the last books. They are no longer sold in Sweden and this is one of my favorite series, that I've wanted to know how it ends, ever since I first saw the anime ten years ago... 
 
Det slutade med att jag bara köpte böcker och mina svärd. Jag var väldigt lycklig över att hitta lite Trinity Blood! Senare upptäckte jag att jag inte fick 11:an (de sålde inte den). Så nu måste jag hitta den och dem sista böckerna. De säljs inte längre i Sverige och det här är en utav mina favoritserier, som jag har velat veta hur det slutar, ända sedan jag först såg animen för tio år sedan...
 
I had a great time and enjoyed some great company! I'm defenitely going next year again and might actually take some pictures of the con. Might...
 
Jag hade en jättetrevlig dag och fantastiskt sällskap. Jag ska definitivt dit nästa år igen och kanske till och med tar bilder på eventet. Kanske...

Hair protection

During the summer I want to protect my hair from the sun and all year round, I want to protect it from dirt, bad weather and smells. One option is to wear a tishel or something similar, but since I'm sensitive to light I often wear a baseball cap. It protects the hair and scalp bunt not the ends.
 
Under sommaren så vill jag skydda håret mot solen och året runt vill jag skydda det från smuts, dåligt väder och lukter. Ett alternativ är att t ex använda en tishel, men eftersom att jag är ljuskänslig, så använder jag ofta keps. Det skyddar håret och hårbotten men inte ändarna.
 
 
So I use a bun cover. I made it from two fabrics. The inside is satin. Earlier I've used a thinner cover and I was able to litterly rub my head in engine oils without getting a single drop in my hair. It also protected my hair from the smell of horses when we still had horses.
 
Så jag använder ett "knutskydd". Jag har gjort det utav två tyger. Insidan är satin. Tidigare hade jag ett tunnare skydd och jag lyckades med att bokstavligt talat gnugga mitt huvud i motorolja utan att få en enda droppe i håret. Det skyddade också mot hästlukt på den tiden då vi fortfarande hade hästar.
 
(Yes, I sometimes wear a light colored cap to not fry my head)
 
(Ja, ibland använder jag en ljus keps för att inte steka mitt huvud)
 
It's easy to make:
 • Take one or who fabrics
 • Put it on an iroining board
 • Attach a string to a needle.
 • Press the needle through the fabric and down into the board
 • Take the string and a pen and draw a round circle while holding down the needle
 • You want it to be bigger than your bun
 • Cut
 • Zig zag the ends
I put in on my bun with one or two elastics.
 
Det är enkelt att tillverka:
 • Ta ett eller två tyger
 • Sätt det på en strykbärda
 • Sätt en tråd på en nål
 • Tryck nålen genom tygen och ner i brädan
 • Ta tråden och en penna och rita en rund cirkel medan du håller nålen nere
 • Klipp
 • Sicksacka ändarna
Jag fäster den runt min knut med en eller två hårsnoddar.

Todays hairstyle. 06/09-17 Milkmaid Braids

My hair is now too long for regular milkmaid braids, so I have to cross the braids behing my head. I'm always happy when my hair has gotten longer!
 
Mitt hår är nu för långt för vanliga milkmaid braids, så jag måste korsa dem bakom huvudet. Jag är alltid glad när mitt hår har blivit längre!

Du vet att ett paket är från mig...

När du får med ett långt, svart hårstrå i tejpen.

Instagram

Jag har blivit en moderna människa och har skaffat en smartphone! (Sambons gamla)
 
 
Så nu finns jag på instagram också under namnet tatsuoni_tatsuoni (för att alla andra varianter jag brukar köra med var upptagna). Så där kan ni också titta in för lite diverse bilder i framtiden!

Linfrö- och aloe vera gel

 
Längderna kändes torra så jag gjorde en gel på linfrö och aloe vera och hade efteråt i lite arganolja. Jag måste säga att jag är riktigt nöjd med resultatet och mitt hår känns inte alls torrt längre!
 
Recept:
 • 2,5 dl vatten
 • 2 msk linfrön
 • Valfri mängd aloe vera (köpt eller från egen planta)
 • Koka på svag värme i ca 15 minuter
 • Sila så att du får gel utan frön i valfri behållare (jag silade inte allt)
 • Ta aloe vera (jag tog två små blad från en planta) och ha i valfri mängd
 • Blanda
 • Förvara i kylen när du inte använder den.
 • Hur länge den håller i kylen vet jag inte än...
 
Om du som jag tar aloe vera direkt från bladen:
 • Klipp av ett/flera blad och ställ det i ett glas en stund så att det gula kan rinna ut
 • Ta en potatisskalare och "skala av" den plattare delen utav bladet
 • Gröp ur med en sked
 • Sätt klumparna i en sil och mosa med en sked för att få ur vätskan
(Någon dag ska jag göra en bättre instruktion med bilder för hur man utvinner aloe vera)

Tidigare inlägg
RSS 2.0