Todays hairstyle. 22/11-17 Five strand braid

I decided that it was time to learn how to do a five strand braid. It's the hairstyle of the month on long hair community.
 
Jag bestämde att det var dags att lära mig att göra en "femfläta". Det är månadens frisyr på long hair community.

Hair

Freshly washed (conditioner only), air dried, combed and brushed.
 
Nytvättat (balsammetoden), lufttorkat, kammat och borstat.

What I bought in Stockholm

 
 
I bought two bath bombs from lush, but we used one yesterday, so I only have a picture of this one.
 
Jag köpte två badbomer från lush, men vi använde en igår, så jag har bara en bild på den här.
 
 
 
 
 
 
The silk scarf is also for my hair.
 
 
Silkessjalen är också till håret.
 
 

Stockholm

Yesterday, I was in Stockholm with friends. I hade a great time and did a lot of shopping. I did not take many pictures.
 
Igår var jag i Stockholm med vänner. Jag hade jättekul och handlade en hel del. Jag tog inte många bilder.
 
 The hair style that I wore. A braided bun with two accent braids.
 
Frisyren som jag hade. En flätat knut med två mindre flätor.
 
 
Penna.
 
Pucca.
 
 
We started with some Starbucks at the trainstation.
 
Vi började med lite Starbucks på tågstationen.
 
 Christmas decorations.
 
Juldekorationer.
 
After some shopping, we stopped for some juice and smoothie. So nice that I could actually buy omething to drink!
 
Efter en del shopping, stannade vi för juice och smoothie. Så trevligt att jag faktiskt kunde köpa ågonting att dricka!
 When we where done, we visited Starbucks again, while waiting for mine and Pennas train.
 
När vi var klara, så besökte vi Starbucks igen, medan vi väntade på mitt och Pennas tåg.
 
 My make up traveled with style!
 
Mitt smink reste med stil!
 
 My hair and make up stayed quite nice all day! I only had to apply more lipstick during the day.
 
Mitt hår och smink höll sig ganska bra hela dagen! Jag behövde bara fylla på med läppstift under dagen.

Ombre nails

 
I painted my nails, for the first time in a very long time today. I went for a simple black and red ombre design. My black nail polish is starting to get old (It's just a little left at the bottom), so it doesn't dry properly and wasn't easy to use...
 
 
 
Jag målade mina naglar för första gången på länge idag. Jag körde på en enkel svart och röd ombre design. Mitt svarta nagellack börjar bli gammalt (det är bara lite kvar på botten), så det torkar inte ordentligt och var inte lätt att använda...

I bought a Ficcare

Old style, Golden Jade Ficcare Maximas.
 
I bought it from the long hair community swap board and really like it! I do need more green hair toys!
 
Jag köpte den från long hair communitys swap boad och tycker verkligen om den! Jag behöver fler gröna hårsaker!

Todays (second) hairstyle. 07/11-17 Four strand braid

It looks almost like a three strand braid.
 
Det ser nästan ut som en vanlig "trefläta".

Happy halloween!

I enjoy dark and spooky stuff all year 'round (just look at me and it's kinda' obvious), so I don't celebrate halloween. But I do enjoy seeing "my type of stuff" in stores and pictures this time of year! Also, it's the only time during the year when people can't scream "it's not halloween" after me!
 
Let's throw in some old pictures that suits the theme!
 
Jag tycker om mörka och "läskiga" saker året runt (det är ganska uppenbart om man tittar på mig), så jag firar inte halloween. Men jag tycker om att se "min sorts grejer" i affärer och på bilder den här tiden på året! Det är också den enda tiden på året, när folk inte kan skrika "det är inte halloween" efter mig.
 
Jag slänger inte lite gamla bilder som passar temat!
 
 
 
 

TimberstoneTurnings

Today, I got my hair stick that I bought on long hair communitys swap board!
 
Idag fick jag min hårpinne, som jag köpte från long hair communitys swap board!
 
 
 
I had to try in in a lazy wrap bun and I love it!
 
Jag var tvungen att testa den i en lazy wrap bun och jag älskar den!

My new parandas

I felt a strong need to make some parandas from the green yarn today, so that I could make french braids with them.
 
Jag kände ett starkt behov av att göra parandor utav det gröna garnet idag, så att jag kunde göra inbakade flätor med dem.
 
I made them long enough to "grow into".
 
Jag gjorde dem tillräckligt långa för att "växa i".
 
 A good way to add some colour to the hair without dying it.
 
Ett bra sätt att få lite färg i håret utan att färga det.
 
 And of course some extra lenght...
 
Och såklart lite extra längd.

A trip to town and some purchases + todays style and hairstyle

 
Today, I was in town to do some shopping with a friend. We had a great time and I bought some stuff. A lot of hair stuff, but also some other things (that I didn't take a picture off).
 
Idag var jag på stan med en vän. Vi hade det trevligt och jag köpte en del grejer. En hel del hårgrejer, men också lite annat (som jag inte fotade).
 
Nautilus bun.
 
 
 
 
 • Yarn to make lots of parandas.

 • A blue scrunchie.

 • Two small invisibobbles, since the ones I have are great for one braid, but when I make two, neither three or for times around the braids are really good.

 • Some flat elastics. Though I will switch the grey ones for two more red ones. Penna bought the same package, but we forgot to change them while in town, so we'll do it another time.

 • The golden hair things looked hair friendly and sturdy, so I will try them, altough I would have preferred black ones. I will write about them when I've tried them for a while.

 • The black ones where cheap, long and looks hair friendly. I'll write about them too, when I've tried them.
 
 • Garn för att göra många parandor.

 • En blå scrunchie.

 • Två små invisibobbles, eftersom att dem jag har är perfekta för en fläta, men när jag gör två, så är varken tre eller fyra varv riktigt bra.

 • Några platta snoddar. Men de gråa ska jag byta mot två till röda. Penna köpte likadana, men vi glömde att byta med varandra när vi var i stan, så vi får göra det en annan gång.

 • De guldiga hårgrejerna såg stabila och hårvänliga ut, så jag ska testa dem, även om jag hade föredragit svarta. Jag kommer att skriva om dem när jag har testat dem ett tag.

 • De svarta var billiga, långa och såg hårvänliga ut. Jag kommer att skriva om dem också, när jag har testat dem.

This post isn't meant to be taken too serious... Or is it!?

When I tell people that I don't like go out to partys, don't drink or do much stuff that people consider to be social. They imagine that I'm sitting at home talking to my cats.
 
They're wrong! I don't have any cats! So I have to borrow others cats to talk to!
 
När jag berättar för folk att jag inte tycker om att gå på fester, inte dricker eller gör mycket saker som folk anser vara socialt. Då föreställer de sig att jag sitter hemma och pratar med mina katter.
 
De har fel! Jag har inte katter! Så jag måste låna andras katter för att prata med!
 
 
And for thoose of you that's been around for a while. It's that time of the year when I'm cat sitting this cutie (old pic). This time she's staying for three weeks. Right now she's walking around my feet to get some attention.
 
Och för er som har varit med ett tag. Det är den tiden på året när jag är kattvakt åt den här sötnosen (gammal bild). Den här gången stannar hon i tre veckor. Just nu går hon runt mina fötter för att få uppmärksamhet.

One year of growth

So yesterday I wrote about reaching tailbone. It made me look up a picture of where I was one year ago...
 
Så igår skrev jag om att jag har nått svanskotan. Det fick mig att leta upp en bild på vart jag var för ett år sedan...
 
 
Not only is it quite a bit longer, but I've also straighten up my hemline. Although you can't see it that good, because of my bun waves and standing weird...
 
Det har inte bara blivit en bra bit längre, utan jag har också fått min "hemline" rakare. Även om det inte syns så bra, p.g.a mina vågor från min knut.

Tailbone!!!

While washing my hair yesterday, I discovered that I've reached taibone lenght! Earlier, I thought that I would get there by the end of the year.
 
Next stop on my way to terminal is classic!
 
När jag tvättade mitt hår igår, så upptäckte jag att jag har nått svanskotelängt! Tidigare så trodde jag att jag skulle nå dit tills slutet utav året.
 
Nästa stopp på vägen till maxlängd är classic!
 

Todays hairstyle. 06/10-17 Knot knot knot . . . bun


Hair

My hair has outgrown my hair measuring shirt...
 
Mitt hår har växt ur min hårmätningströja...

It's autumn

 
 
 

Dress and bag

This is the dress that I made for comic con. (Of course I'll use it more than just for CC)
 
Det här är klänningen som jag sydde för comic con. (Självklart så kommer jag att använda den mer än bara till CC)
 
 
As usual I didn't really make or follow a pattern. I drew a sketch and measured a bit. The rest I made up and adjusted along the way. The design is what I had in mind though.
 
At first I planned to make it simple with just one layer of fabric. Then I thought that I wanted it more sturdy and a bit warmer, so I cut out a second layer of fabric.
 
Som vanligt så varken gjorde eller följde jag något riktigt mönster. Jag ritade upp en skiss och mätte lite. Resten hittade jag på och ändrade efter hand. Designen är dock vad jag hade planerat.
 
Först så planerade jag att göra det enkelt med bara ett lager tyg. Sedan så tänkte jag att jag villa ha den stabilare och lite varmare, så jag klippte ut ett till lager med tyg.
 
And then it happened to be, that my boyfriend changed the string on the bass and I thought "Hey! These will be good to put in the top half of the dress to make it more sturdy". 
 
Och sedan var det så att min sambo bytte strängar på basen och jag tänkte "Tjo! Dessa blir bra att sätta i överdeled på klänningen för att göra den stabilare".
 
Said and done! I cut the strings to good lenghts and used a glue gun to keep the ends together and to make them less sharp.
 
Sagt och gjort! Jag kapade av strängarna till bra längder och använde en limpistol för att hålla ihop ändarna och göra dem mindre vassa.
 
I made litte "bags" for them and hand stiched them in the middle.
 
Jag gjorde små "påsar" åt dem och handsydde fast dem i mitten.
 
I put two strings in the front (where the red meets the the black). Two in the sides (one on each side) and two in the back.
 
Jag satte två strängar fram (där det röda möter det svarta). Två på sidorna (en på varje sida) och två bak.
 
For the sleeves I used the same fabrich for the inside as I did for the front of the dress. I think that it adds a nich touch to it and I also ran out of black fabric.
 
För ärmarnas insida så använde jag samma tyg som för framsidan på klänningen. Jag tycker att det ser lite intessantare ut så och så fick jag slut på svart tyg.
 
 
I planned to use a lot of time to make the dress and ended up taking around ten times as much time... But it was worth it! I'm actually happy with it and a nice surprise was, that because of the double layer of fabric, it kept a nice round shape at the bottom without any under skirts.
 
Jag räknade med att det skulle ta mycket tid att göra klänningen och det slutade med att det tog ungefär tio gånger så mycket tid... Men det var värt det! Jag är faktiskt nöjd med den och en trevlig överraskning var att tack vare det dubbla tyglagret, så höll den en bra rund form i botten utan några underkjolar.
 
 
 
As a combination of beeing lazy and in a hurry I let the inside be jeans fabric and I made no pockets in it.
 
 
Som en kombination av lathet och att ha haft bråttom så lät jag insidan vara i jeanstyg och gjorde inga fack i den.
 
 
To make it look better, match my dress a be bit more and be more practical, I added in another layer of fabric. So now the inside is black. I also made pockets. One I made just to fit my comb. I found that I still had a few of the same buttons, that I put on the bag in 2015. So I used two on the inside.
 
För att få den att se bättre ut, matcha min klänning lite mer och vara mer praktisk, så la jag ett till lager med tyg. Så nu är insidan svart. Jag gjorde också fack. Ett gjorde jag bara för att få plats med min kam. Jag upptäckte att jag fortfarande hade samma knappar, som jag satte på väskan 2015. Så jag satte två på insidan.

Todays hairstyle. 20/09-17 Nautilus bun


Comic Con!

So as usual I ended up not taking that many pictures, but I'll upload the ones that I did take.
 
Som vanligt så tog jag inte så många bilder, men jag lägger upp dem jag tog.
 
On the train with this woman (http://finurlig.blogg.se/), who had slept for 45 minutes. And I thought that I got done with my sewing during the last minute!
 
På tåget med den här kvinnan (http://finurlig.blogg.se/), som hade sovit i 45 minuter. Och jag tyckte att jag blev klar i sista minuten med att sy!
 
 
At the trainstation we had some Starbucks while Penna braided Puccas hair. 
 
På tågstationen drack vi lite Starbucks medans Penna flätade Puccas hår.
 
I was the one who had promised to braid Puccas hair, but since Penna is the braid master and I failed at hiding the paranda knot, I forced her to do it. I'm a mean person!
 
Egentligen så var det jag som hade lovat att fläta Pucca hår, men eftersom att Penna är flätmästaren och jag misslyckades med att gömma parandaknuten, så tvingade jag henne att göra det. Jag är en elak människa!
 
 
 
She likes pillows...
 
Hon gillar kuddar...

When you're too cheap to buy an autograph. Just stalk the celebrity from a distance... And for thoose of you who doesn't know who he is: go watch some Game of Thrones right now!
 
När du är för snål för att köpa en autograf. Förfölj känidisen på håll... Och för er som inte vet vem han är: gå genast och titta på lite Game of Thrones!
 
 
 
She loves her new bag.
 
Hon älskar sin nya väska.
 
After we where done, we went to find something to eat/drink and I actually found a smoothie that I could drink! It also tasted good!
 
Efter att vi var klara, så gick vi för att hitta någonting att äta/dricka och jag hittade faktiskt en smoothie som jag kunde dricka! Den smakade gott också!
 
 I bought theese and had to try all of them at once... (They're actually letteropeners)
 
Jag köpte dessa och var tvungen att testa alla på en gång... (De är egentligen brevöppnare)
 
The dress I made. I'll make a separeate post about it.
 
Klänningen jag sydde. Jag kommer att göra ett separat inlägg om den.
 
Until we where heading back home, I wore my hair in a half up. Then I got tired of it and decided to use my new swords.
 
I'm actually surprised that my hair didn't become a tangly mess from beeing loose! Sure, I combed it a little bit during the day, but just a few years ago it still would have tanlged in less than an hour. It means that my hair is in much better condition now!
 
Tills dess att vi skulle tillbaka hem, så hade jag mitt hår i en half up. Sen tröttnade jag och bestämde mig för att använda mina nya svärd.
 
Jag är faktiskt förvånad över att mitt hår inte blev en tovig röra från att vara utsläppt! Visst, jag kammade det lite under dagen, men för bara några år sedan så hade det fortdarande blivt tovigt på mindre än en timma. Det innebär att mitt hår är i mycket bättre skick nu!
 
I ended up only buying books and my swords. I was very happy to find some Trinity Blood! Later I saw that I didn't get 11 (they didn't have it). So now I have to find it and the last books. They are no longer sold in Sweden and this is one of my favorite series, that I've wanted to know how it ends, ever since I first saw the anime ten years ago... 
 
Det slutade med att jag bara köpte böcker och mina svärd. Jag var väldigt lycklig över att hitta lite Trinity Blood! Senare upptäckte jag att jag inte fick 11:an (de sålde inte den). Så nu måste jag hitta den och dem sista böckerna. De säljs inte längre i Sverige och det här är en utav mina favoritserier, som jag har velat veta hur det slutar, ända sedan jag först såg animen för tio år sedan...
 
I had a great time and enjoyed some great company! I'm defenitely going next year again and might actually take some pictures of the con. Might...
 
Jag hade en jättetrevlig dag och fantastiskt sällskap. Jag ska definitivt dit nästa år igen och kanske till och med tar bilder på eventet. Kanske...

Tidigare inlägg
RSS 2.0